پروژه های اجرایی

پروژه های اجرایی

پروژه های اجرایی

همه رسانه ها   


 • nasbkeshoe
  nasbkeshoe
 • soole
  soole
 • otagh pokht
  otagh pokht
 • dastgah
  dastgah
 • dastgah
  dastgah
 • nasb keshoee
  nasb keshoee
 • nasb keshoee
  nasb keshoee
 • soole
  soole
 • clean room
  clean room
 • sardkhane
  sardkhane
 • nasb lolaee
  nasb lolaee
 • system
  system
 • KAMVAYER
  KAMVAYER
 • SARDKHANE
  SARDKHANE
 • SARDKHANE
  SARDKHANE
 • KANEX02
  KANEX02
 • KANEX03
  KANEX03
 • سردخانه زیر صفر و بالای صفر
  سردخانه زیر صفر و بالای صفر
 • درب کشویی - سردخانه ظفر
  درب کشویی - سردخانه ظفر
 • درب لولایی کوچک ( دربچه ) سردخانه ظفر
  درب لولایی کوچک ( دربچه ) سردخانه ظفر
 • کانکس سردخانه بالای صفر
  کانکس سردخانه بالای صفر
 • درب کشویی - سردخانه فرخ
  درب کشویی - سردخانه فرخ
 • درب برقی