نصب سیستمهای برودتی و تهویه مطبوع

نصب سیستمهای برودتی و تهویه مطبوع

پویاتکنیک دارای چندین اکیپ نصب سیستمهای برودتی می باشد و در کلیه نقاط کشور آمادگی نصب سیستمهای برودتی را خواهند داشت. هر گروه نصب دارای چند نصاب حرفه ای بوده که دارای تجارب و دانش علمی در زمینه کاری مربوط به خود می باشند

نصب سیستمهای برودتی و تهویه مطبوع

پویاتکنیک دارای چندین اکیپ نصب سیستمهای برودتی می باشد و در کلیه نقاط کشور آمادگی نصب سیستمهای برودتی را خواهند داشت. هر گروه نصب دارای چند نصاب حرفه ای بوده که دارای تجارب و دانش علمی در زمینه کاری مربوط به خود می باشند که پس از طی دوره های آموزشی به عضویت گروه در آمده اند. گروه نصب ، پس از اتمام کار و تست ، موظف به آموزش و تحویل پروژه به مسئول مربوطه بوده و اتمام پروژه منوط به اخذ فرم تاییدیه مشتری و دریافت رضایتنامه از وی میباشد.